<p><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bu ger&ccedil;eğe, &uuml;lkemiz ve milletimiz a&ccedil;ısından bakacak olursak; y&uuml;ce dinimizin, milli birliğimizin g&uuml;&ccedil;lenmesinde ne kadar &ouml;nemli bir yeri olduğunu g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. Ger&ccedil;ekten, b&uuml;y&uuml;k milletimizin tarihine g&ouml;z attığımız zaman g&ouml;r&uuml;yoruz ki, onları kardeş kılan unsur, aynı heyecan etrafında toplayan değer, dinimizin kaynaştırıcı ve birleştirici niteliğidir.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Milletimizin %99&rsquo;unun M&uuml;sl&uuml;man olduğu, &ldquo;M&uuml;&rsquo;minler ancak kardeştirler&ldquo; (Hucurat 10) anlamına gelen ilahi &ouml;l&ccedil;&uuml; i&ccedil;inde, hep birlikte yer aldıklarını d&uuml;ş&uuml;necek olursak, bu birliğin oluşturulmasında mukaddes dinimizin yerini daha iyi anlamış oluruz.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; M&uuml;&rsquo;minleri birbirlerine kardeşlik bağları ile bağlayan dinimiz, meseleyi daha geniş bir zemin &uuml;zerinde ele almış, aynı dinin iman esasları etrafında birleşemeyen, ayrı dinlere ve inan&ccedil;lara sahip olan insanların da vatan toprakları &uuml;zerinde, yurttaş&ccedil;a ve komşuca birlikte yaşamaları ilkesini getirmiştir. Bu y&uuml;zdendir ki milletimiz, tarih boyunca bu anlayış etrafında toplanmayı bilmiş, ayrı dinlere inanmış olmayı bile bir arada yaşamaya engel saymamıştır.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B&uuml;y&uuml;k milletimizin tarih boyunca elde ettiği şanlı zaferlerin, ortaya koyduğu kahramanlık destanlarının, kurduğu medeniyetlerin, d&uuml;nyaya ışık olacak nitelikte geliştirdiği k&uuml;lt&uuml;rlerinin temelinde hi&ccedil; ş&uuml;phesiz bu başarısı, yani fertleri arasında ger&ccedil;ekleştirdiği birlik ruhu yatmaktadır.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Savaşta ve barışta hep aynı ruh ayakta tutulmuş, birliğimizi bozan cereyanlardan titizlikle sakınılmıştır. M&uuml;sl&uuml;man, m&uuml;sl&uuml;manı hep kardeş bilmiş, &ldquo;Hi&ccedil;biriniz, kendisi i&ccedil;in sevdiğini, kardeşi i&ccedil;in de sevmedik&ccedil;e iman etmiş olmaz&rdquo; (Tecrid-i Sarih Tercemesi 1/30) &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;ne g&ouml;n&uuml;lden bağlanmış, bu konuda mezhep, meşrep hesabı yapmamış, kardeşine kardeş demek, yurttaşını yurttaş saymak i&ccedil;in, onun doğulu mu, batılı mı olduğunu araştırmamıştır.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Asırlar boyunca milletimize h&acirc;kim olan ruh budur. İstiklal Savaşı&rsquo;nda, Sakarya&rsquo;da, &Ccedil;anakkale&rsquo;de, Dumlupınar&rsquo;da nihayet Kıbrıs&rsquo;ta &ouml;n&uuml;m&uuml;z&uuml; aydınlatan, g&uuml;c&uuml;m&uuml;ze g&uuml;&ccedil; katan, yurdumuzu şehitler ve gaziler yurdu yapan, d&uuml;şmanı kovan, vatanı yeniden imar eden ruh yine bu ruhtur.<br /> Hi&ccedil; ş&uuml;phesiz, milletimizin birliğinden ve dirliğinden rahatsız olan i&ccedil; ve dış unsurlar her zaman var olmuştur. Onların en &ouml;nemli hedefi, bu dayanışmanın ve birliğin bozulmasıdır. Bu hedefe ulaşmak i&ccedil;in her &ccedil;areye başvurmaları da doğaldır. Kardeşi kardeşe vurdurmak, kardeş kavgası &ccedil;ıkarmak, mezhep kışkırtıcılığı yapmak, b&ouml;lgecilik hesapları ile &uuml;lke b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; par&ccedil;alamaya teşebb&uuml;s etmek bu bedbahtların hemen her devirde başvurdukları metotlar arasındadır.<br /> Evet, bu bozguncu &ccedil;abalamalar, yalnız g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n konuları değildir. Aziz milletimiz her zaman, bu gibi tertiplerle karşılaşmıştır. Ama onun birlik ruhu, oyunların ve tertiplerin &uuml;stesinden gelebilmiş, onları ge&ccedil;ersiz hale getirebilmiştir.<br /> &Ccedil;anakkale&rsquo;de ve Kurtuluş Savaşı&rsquo;nda omuz omuza savaşan asker, bu milletin bağrından kopup saf tutan askerdir. Şairin;<br /> Kim, bu cennet vatanın uğuruna olmaz ki feda,<br /> Şuhed&acirc; fışkıracak toprağı sıksan şuhed&acirc;,<br /> derken s&ouml;z&uuml;n&uuml; ettiği şehitler, bu vatanın doğusundan, batısından, g&uuml;neyinden, kuzeyinden akıp gelen mehmet&ccedil;iklerdir. Onlar bize emanet ettikleri bu vatan i&ccedil;in kanlarını akıtırken, vatan i&ccedil;in savaştıklarını bilmekle yetinmişlerdir. Omuz omuza olabilmek i&ccedil;in başka bir şart aramamışlardır. Ve nihayet bu vatan, Edirne&rsquo;den Kars&rsquo;a kadar uzanan m&uuml;barek topraklar &uuml;zerinde yaşayan, y&uuml;reğinde zerre kadar Allah ve vatan sevgisi bulunan herkesin &ccedil;abasıyla, d&uuml;şman &ccedil;izmelerinden temizlenmiş bir vatandır. &Uuml;zerinde kardeş&ccedil;e, yurttaş&ccedil;a, komşuca yaşayalım diye bize emanet edilmiş bir vatandır.<br /> O halde, millet&ccedil;e karşılaşacağımız her t&uuml;rl&uuml; bunalımları ve sıkıntıları atlatabilmenin en &ouml;nemli şartlarından biri, hi&ccedil; ş&uuml;phesiz milli birliğimizi zedeleyici dikkatsizliklerden sakınmak ve bu konuda i&ccedil;imize sokulmak istenen bozguncu &ccedil;abalamalar karşısında uyanık davranmaktır. İ&ccedil; ve dış d&uuml;şmanların tertiplerine, b&ouml;l&uuml;c&uuml; kışkırtmalarına karşı dikkatli olmaktır. Omuz omuza bu vatan i&ccedil;in kanlarını akıtmış şehitlerin torunları olduğumuzu hatırdan &ccedil;ıkarmamaktır.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;İyi bilinmelidir ki, 12 Eyl&uuml;l &ouml;ncesi g&uuml;nlerde &uuml;lkemizde yaşanan sıkıntıların başında, birliğimizin bozulmasından yana olanların sistemli &ccedil;alışmaları kadar, bu &ccedil;alışmalar karşısında gereken duyarlılığın, bizler tarafından g&ouml;sterilmemiş olması gelmektedir. Unutulmamalıdır ki; yaşanan anarşik ortamda hayatlarını kaybeden gen&ccedil;ler, bizim gen&ccedil;lerimiz, onların arkalarından g&ouml;zyaşı d&ouml;ken analar ve bacılar bizim analarımız ve bacılarımızdır. Ellerini kardeş kanına bulayanlar, g&ouml;revi başındaki mehmet&ccedil;iği şehit edecek kadar kalpleri kararanlar ve yollarını şaşıranlar da bu milletin &ccedil;ocuklarıdır. Hepsi de daha d&uuml;n Sakarya&rsquo;da omuz omuza savaşan ecdadın torunlarıdır.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Bu vatan toprakları &uuml;zerinde kavga &ccedil;ıkarmak isteyen ve bu &ccedil;eşit tertiplere katılarak b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z&uuml; zedelemeye, kardeş kanı akıtmaya kalkanlara, İstiklal Marşı&rsquo;mızın m&acirc;na y&uuml;kl&uuml; mısralarıyla sesleniyorum ve diyorum ki:<br /> Bastığın yerleri toprak diyerek ge&ccedil;me tanı,<br /> D&uuml;ş&uuml;n, altındaki binlerce kefensiz yatanı,<br /> Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı,<br /> Verme, d&uuml;nyaları alsan da bu cennet vatanı.<br /> &nbsp;</p>